פרנס, משה - הפרנס : ... ובסופו שו"ת מכונה בשם קונטרס ידי מש"ה

פרנס, משה.
Экспресс-заказ фрагмента
פרנס, משה.
הפרנס : ... ובסופו שו"ת מכונה בשם קונטרס ידי מש"ה / מהרב משה פרנס מרוטנבורג אשר כתבי עפ"י מהר"מ רוטנבורג, כמבואר במבוא ; ... ועתה יוצא לאור הדפוס בפעם הראשונה עם הגהות ובאורים עד סי' יז' מהגאון דוד לוריא, והגהות על כל הספר מהמו"ל מו"ה משה שמואל הורוויץ. גם נלוה לו כת"י מהגאון החסיד רבינו אליהו לקוטים על הרבמ"ם והסמ"ג. - ווילנא, 1891 (בדפוס ר' אברהם צבי קאצינעלינבוגין). - [1-5], 28 л.; 23,5x18,5 см.

Taklitor EPI: 0150544. Friedberg, Pe-816: 2-е издание. NLI Sys.No. 1225087: нет указаний на редкость (Stacks)
Taklitor EPI: 0150544. Friedberg, Pe-816: 2ns edition . NLI Sys.No. 1225087: no indication of a rarity (Stacks)
На титульном листе вверху дарственная запись от автора коричневыми чернилами шрифтом Раши: מנחה שלוחה ... כבוד הישיש הרב ... ברוך ... מאת ידידו מקירו ומכבדו מחבר ידי משה . (имя раввина, друга автора, которому он посылает эту книгу, частично срезано при переплете). Рядом круглая фиолетовая печать с текстом на иврите и русском: משה שמואל הורוויץ הו"פק באריסאוו . Духовный Раввинъ Мовша Шмуелъ Гурвичъ г. Борисовъ Мин. г." Это автор дополнения к книге
The title page features inscription of the author in brown ink in handwritting of Rashi: מנחה שלוחה ... כבוד הישיש הרב ... ברוך ... מאת ידידו מקירו ומכבדו מחבר ידי משה . There is also a purple stamp with the text in Hebrew and in Russian: משה שמואל הורוויץ הו"פק באריסאוו. Rabbi Movsha Shmuel Gurvich city Borisov Min. "This is the author of an addition to the book
Корешок характерный коллекции Шнеерсона: поперечные волнистые полосы, тисненые инициалы י"ש (Й. Ш.), означающие принадлежность Йосефу Ицхаку Шнеерсону; однако крышки переплета синие, а не зеленые, как обычно бывает при таком оформлении корешка
On the spine are embossed innitials י''ש (Y.Sh), meaning the belonging to Yosef Yitzhak Schneerson; the covers are blue, not green, which usually are used as a design of the spine
Сборник законодательных решений из различных классических и современных автору источников (кодекс Маймонида, "Сефер мицвот гадоль" гаона Элияу из Вильны, и др.) С несколькими дополнениями разных авторов, вкл. респонсы Шломо Когена
Collection of legislative solutions from various classical and contemporary author sources (Maimonides codex, "Sefer mitzvot gadol" by gaon Eliyahu from Vilna, etc.) With several additions of different authors, incl. responses of Shlomo Kohen
Религия -- Иудаизм -- Раввинистическая литература
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда -- Мишна Тора -- Кодекс Маймуна -- Сочинение средневекового философа и богослова Моисея Маймонида (1135-1204) Мишне Тора (Кодекс Маймонида)
פסקי דינים עם ליקוטים, לקוטים, הלכה, שאלות ותשובות
Шифр хранения:
OEM Ш 2/245

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеהפרנס : ... ובסופו שו"ת מכונה בשם קונטרס ידי מש"ה
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 08.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиמהרב משה פרנס מרוטנבורג אשר כתבי עפ"י מהר"מ רוטנבורג, כמבואר במבוא ; ... ועתה יוצא לאור הדפוס בפעם הראשונה עם הגהות ובאורים עד סי' יז' מהגאון דוד לוריא, והגהות על כל הספר מהמו"ל מו"ה משה שמואל הורוויץ. גם נלוה לו כת"י מהגאון החסיד רבינו אליהו לקוטים על הרבמ"ם והסמ"ג
Выходные данныеווילנא, 1891 (בדפוס ר' אברהם צבי קאצינעלינבוגין)
Физическое описание[1-5], 28 л.; 23,5x18,5 см
ПримечаниеTaklitor EPI: 0150544. Friedberg, Pe-816: 2-е издание. NLI Sys.No. 1225087: нет указаний на редкость (Stacks)
Taklitor EPI: 0150544. Friedberg, Pe-816: 2ns edition . NLI Sys.No. 1225087: no indication of a rarity (Stacks)
На титульном листе вверху дарственная запись от автора коричневыми чернилами шрифтом Раши: מנחה שלוחה ... כבוד הישיש הרב ... ברוך ... מאת ידידו מקירו ומכבדו מחבר ידי משה . (имя раввина, друга автора, которому он посылает эту книгу, частично срезано при переплете). Рядом круглая фиолетовая печать с текстом на иврите и русском: משה שמואל הורוויץ הו"פק באריסאוו . Духовный Раввинъ Мовша Шмуелъ Гурвичъ г. Борисовъ Мин. г." Это автор дополнения к книге
The title page features inscription of the author in brown ink in handwritting of Rashi: מנחה שלוחה ... כבוד הישיש הרב ... ברוך ... מאת ידידו מקירו ומכבדו מחבר ידי משה . There is also a purple stamp with the text in Hebrew and in Russian: משה שמואל הורוויץ הו"פק באריסאוו. Rabbi Movsha Shmuel Gurvich city Borisov Min. "This is the author of an addition to the book
Корешок характерный коллекции Шнеерсона: поперечные волнистые полосы, тисненые инициалы י"ש (Й. Ш.), означающие принадлежность Йосефу Ицхаку Шнеерсону; однако крышки переплета синие, а не зеленые, как обычно бывает при таком оформлении корешка
On the spine are embossed innitials י''ש (Y.Sh), meaning the belonging to Yosef Yitzhak Schneerson; the covers are blue, not green, which usually are used as a design of the spine
Сборник законодательных решений из различных классических и современных автору источников (кодекс Маймонида, "Сефер мицвот гадоль" гаона Элияу из Вильны, и др.) С несколькими дополнениями разных авторов, вкл. респонсы Шломо Когена
Collection of legislative solutions from various classical and contemporary author sources (Maimonides codex, "Sefer mitzvot gadol" by gaon Eliyahu from Vilna, etc.) With several additions of different authors, incl. responses of Shlomo Kohen
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Раввинистическая литература
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда -- Мишна Тора -- Кодекс Маймуна -- Сочинение средневекового философа и богослова Моисея Маймонида (1135-1204) Мишне Тора (Кодекс Маймонида)
פסקי דינים עם ליקוטים, לקוטים, הלכה, שאלות ותשובות
BBK-кодЭ36-28,0
Э36-62,0
Э36-250.90,0
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 2/245
Электронный адрес Электронный ресурс