ספר חמדת ימים

Экспресс-заказ фрагмента

ספר חמדת ימים. - זאלקווא, 1742 - 1744.
[ספר חמדת ימים חלק ראשון לשבת קודש]: [ספר חמדת ימים] [Текст] : [חלק ראשון לשבת קודש]. - [1744]. - 1 - 103 л.; 20 см.


[ספר חמדת ימים חלק ראשון לשבת קודש]: [ספר חמדת ימים] [Текст] : [חלק ראשון לשבת קודש]. - [1744]. - 1 - 103 л.; 20 см
В коллекции Шнеерсона имеются только т. 1 и 2. Taklitor EPI: 0138199 (1742-1744). Friedberg, Khet-854: 3-е издание, Жолква 1744-1755. NLI Sys.No. 1919704: т. 1 Шабат 1744, т. 2 Рош ходеш 1743, т. 3 Ле-отот уле-моадим 1742; редкое издание (Scholem, Rare Books).
The Schneerson collection has only tomes 1 and 2. Taklitor EPI: 0138199 (1742-1744). Friedberg, Khet-854: 3-rd edition, Zhovkvа 1744-1755. NLI Sys.No. 1919704: т. 1 Shabbat 1744, т. 2 Rosh Hodesh 1743, т. 3 Le-otot ule-moadim 1742; rare edition (Scholem, Rare Books).
На форзаце имеется небольшая библиографическая заметка черными чернилами на иврите, почерком похожим на почерк Й. И. Шнеерсона.
Small bibliographic mark in Hebrew in black ink on the flyleaf. The handwriting is similar to Y.Y.Schneerson's one.
На л. 1 цензорский штамп и подпись.
Censorship stamp and signature on the p. 1.
Молитвы и обычаи на весь год; с комментариями в духе лурианской каббалы, объясняющими смысл молитв (каванот) и этику поведения. В трех частях. Ч. 1: Святая Суббота.
Preachings and habits for a year; with commentary in the mood of the Lurian Kabbalah, explaining the meaning of the preachings (kavanot) and behaviour ethics. Three-volume edition. P1: Holy Shabbath.
Религия -- Иудаизм -- -- Иудаистский культ -- Богослужение. Ритуал. Отправление культа -- Отдельные формы отправления культа -- Молитвы
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Каббалистическая литература
Религия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Этическое учение иудаизма
תפלות, תפילות, הנהגות, בדרך הנסתר, קבלה, מוסר
Шифр хранения:
OEM Ш 6/71

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Заглавиеספר חמדת ימים
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 08.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеזאלקווא, 1742 - 1744
Том[ספר חמדת ימים חלק ראשון לשבת קודש]: [ספר חמדת ימים] [Текст] : [חלק ראשון לשבת קודש]. - [1744]. - 1 - 103 л.; 20 см
ПримечаниеВ коллекции Шнеерсона имеются только т. 1 и 2. Taklitor EPI: 0138199 (1742-1744). Friedberg, Khet-854: 3-е издание, Жолква 1744-1755. NLI Sys.No. 1919704: т. 1 Шабат 1744, т. 2 Рош ходеш 1743, т. 3 Ле-отот уле-моадим 1742; редкое издание (Scholem, Rare Books).
The Schneerson collection has only tomes 1 and 2. Taklitor EPI: 0138199 (1742-1744). Friedberg, Khet-854: 3-rd edition, Zhovkvа 1744-1755. NLI Sys.No. 1919704: т. 1 Shabbat 1744, т. 2 Rosh Hodesh 1743, т. 3 Le-otot ule-moadim 1742; rare edition (Scholem, Rare Books).
На форзаце имеется небольшая библиографическая заметка черными чернилами на иврите, почерком похожим на почерк Й. И. Шнеерсона.
Small bibliographic mark in Hebrew in black ink on the flyleaf. The handwriting is similar to Y.Y.Schneerson's one.
На л. 1 цензорский штамп и подпись.
Censorship stamp and signature on the p. 1.
Молитвы и обычаи на весь год; с комментариями в духе лурианской каббалы, объясняющими смысл молитв (каванот) и этику поведения. В трех частях. Ч. 1: Святая Суббота.
Preachings and habits for a year; with commentary in the mood of the Lurian Kabbalah, explaining the meaning of the preachings (kavanot) and behaviour ethics. Three-volume edition. P1: Holy Shabbath.
ТемаРелигия -- Иудаизм -- -- Иудаистский культ -- Богослужение. Ритуал. Отправление культа -- Отдельные формы отправления культа -- Молитвы
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Каббалистическая литература
Религия -- Иудаизм -- Вероучение иудаизма -- Этическое учение иудаизма
תפלות, תפילות, הנהגות, בדרך הנסתר, קבלה, מוסר
BBK-кодЭ36-503.11,0
Э36-27,0
Э36-43,0
Места храненияOEM Ш 6/71
Электронный адрес Электронный ресурс