חיים שבתי - תורת חיים. חלק שני [Текст] : ואלה מוסיף על הראשונים חלק שני מספר תורת חיים וקונטריס מודעה ואונסים ... שאלות ותשובות

חיים שבתי (1556-1647).
Экспресс-заказ фрагмента
חיים שבתי (1556-1647).
תורת חיים. חלק שני [Текст] : ואלה מוסיף על הראשונים חלק שני מספר תורת חיים וקונטריס מודעה ואונסים ... שאלות ותשובות. - שלוניקי, 1715 (נדפס ע"י ... אברהם בן דוד נחמן והר' יום טוב קנפילייאש). - [1-4], 1-128 л.; 31,5x21,5 см.

В коллекции Шнеерсона нет других частей данного издания. Taklitor EPI: 0180589 (ч. 1-3 1713-1722). Friedberg, Tav-1032: единственное издание в трех частях. NLI Sys.No. 1157117: редкое издание (Rare Books)
There are no other parts of this edition in the Schneerson collection. Taklitor EPI: 0180589 (p. 1-3 1713-1722). Friedberg, Tav-1032: the only edition in three parts. NLI Sys.No. 1157117: rare edition (Rare Books)
На титульном и след. листе имеются владельческие записи на иврите черными чернилами сефардским почерком. На первом и последнем листе очень обильная перфорация личиночными ходами, которые проходят вглубь блока на несколько листов спереди и сзади, постепенно редея; повреждены отдельные буквы и части букв
There are owner's inscriptions in Hebrew in black ink in Sephardic handwriting on the title page and next folio. There is a very abundant perforation of the larval passages, which go deep into the block into several folios in front and behind, gradually changing. Some letters and parts of the letters are damaged
Сборник респонсов (ответов на галахические вопросы) к Шулхан аруху, а также на прочие темы. Издание в трех частях. Ч. 2
Collection of responsa (answers to halakhical questions) to Shulchan arukh, as well as to other topics. Edition is in three parts. P. 2
Религия -- Иудаизм -- Талмудическое право
הלכה, שאלות ותשובות על שלחן ערוך, על שולחן ערוך
Шифр хранения:
OEM Ш 5/83

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеתורת חיים. חלק שני [Текст] : ואלה מוסיף על הראשונים חלק שני מספר תורת חיים וקונטריס מודעה ואונסים ... שאלות ותשובות
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 21.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеשלוניקי, 1715 (נדפס ע"י ... אברהם בן דוד נחמן והר' יום טוב קנפילייאש)
Физическое описание[1-4], 1-128 л.; 31,5x21,5 см
ПримечаниеВ коллекции Шнеерсона нет других частей данного издания. Taklitor EPI: 0180589 (ч. 1-3 1713-1722). Friedberg, Tav-1032: единственное издание в трех частях. NLI Sys.No. 1157117: редкое издание (Rare Books)
There are no other parts of this edition in the Schneerson collection. Taklitor EPI: 0180589 (p. 1-3 1713-1722). Friedberg, Tav-1032: the only edition in three parts. NLI Sys.No. 1157117: rare edition (Rare Books)
На титульном и след. листе имеются владельческие записи на иврите черными чернилами сефардским почерком. На первом и последнем листе очень обильная перфорация личиночными ходами, которые проходят вглубь блока на несколько листов спереди и сзади, постепенно редея; повреждены отдельные буквы и части букв
There are owner's inscriptions in Hebrew in black ink in Sephardic handwriting on the title page and next folio. There is a very abundant perforation of the larval passages, which go deep into the block into several folios in front and behind, gradually changing. Some letters and parts of the letters are damaged
Сборник респонсов (ответов на галахические вопросы) к Шулхан аруху, а также на прочие темы. Издание в трех частях. Ч. 2
Collection of responsa (answers to halakhical questions) to Shulchan arukh, as well as to other topics. Edition is in three parts. P. 2
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Талмудическое право
הלכה, שאלות ותשובות על שלחן ערוך, על שולחן ערוך
BBK-кодЭ36-62
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 5/83
Электронный адрес Электронный ресурс