לורברבוים, יעקב בן יעקב משה מליסא - נתיבות המשפט. חלק שני [Текст] : הוא חידושים וביאורים על חושן משפט

לורברבוים, יעקב בן יעקב משה מליסא (יעקב בן משה מליסה, הגאון מליסא, הרב מליסא; 1770-1832).
Экспресс-заказ фрагмента
לורברבוים, יעקב בן יעקב משה מליסא (יעקב בן משה מליסה, הגאון מליסא, הרב מליסא; 1770-1832).
נתיבות המשפט. חלק שני [Текст] : הוא חידושים וביאורים על חושן משפט / אשר חיבר ... מוהר"ר יעקב אב"ד דק"ק ליסא. - זולקווא, 1816 (בדפוס ... מאיר זאב מאיר האפער). - [1], 1-106 л.; 36x23 см.

В коллекции Шнеерсона имеется только ч. 2 данного издания. Taklitor EPI: 0162175 (1816, т. 1-2). Friedberg, Nun-799: 1-е издание, в двух частях, 1809-1816. NLI Sys.No. 1890670: 1816, т. 1-2 (издание 1809 г. считается отдельным); нет указаний на редкость (Stacks)
There is only part 2 in the Schneerson collection. Taklitor EPI: 0162175 (1816, vol. 1-2). Friedberg, Nun-799: 1st edition, in two parts, 1809-1816. NLI Sys.No. 1890670: 1816, v. 1-2 (edition of the year 1809 is considered to be separate); no indication of a rarity (Stacks)
Переплет темно-зеленого цвета, характерного для коллекции Шнеерсона; на корешке тисненые инициалы י"ש (Й. Ш.), означающие принадлежность Йосефу Ицхаку Шнеерсону. На титульном листе круглая черная печать цензуры 1836-1838 гг. с текстом по-русски: "Вилкомир . Рави . Давид ...", ниже неразборчивая черная овальная печать. Вертикально расположена цензорская запись коричневыми чернилами по-русски: "Сия книга... въ г. Стана? Вилкомирскаго уезда..." - и неразборчивая подпись цензора; Вилькомирский уезд принадлежал к Ковенской губ. Российской империи (ныне Литва, г. Вилькомир ныне Укмерге)
The binding is in a dark green coloration, which is typical of the Schneerson collection; there are embossed initials י"ש (Y. Sh.) on the root, meaning belonging to Yosef Yitzhak Schneerson. There is a round black stamp of censorship of 1836-1838 with the text in Russian: "Vilkomir. Ravi. David ... " on the title page, below is an illegible black oval stamp. The censorial record in brown ink in Russian located vertically:" This book ... in the city of Stan? Wilkomir county ... "- and the illegible signature of the censor; Vilkomir county belonged to the Kovno Gubernia of the Russian Empire (now Lithuania, Vilkomir, now Ukmerge)
Комментарии к разделу "Хошен мишпат" из Шулхан аруха. В двух частях. Ч. 2
Commentary on the order "Choshen mishpat" from Shulchan arukh. In two parts. Part 2
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
חדושים וביאורים על שלחן ערוך חשן המשפט, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות, פלפולים
Шифр хранения:
OEM Ш 5/4

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеנתיבות המשפט. חלק שני [Текст] : הוא חידושים וביאורים על חושן משפט
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов созданных до 1831
Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 01.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиאשר חיבר ... מוהר"ר יעקב אב"ד דק"ק ליסא
Выходные данныеזולקווא, 1816 (בדפוס ... מאיר זאב מאיר האפער)
Физическое описание[1], 1-106 л.; 36x23 см
ПримечаниеВ коллекции Шнеерсона имеется только ч. 2 данного издания. Taklitor EPI: 0162175 (1816, т. 1-2). Friedberg, Nun-799: 1-е издание, в двух частях, 1809-1816. NLI Sys.No. 1890670: 1816, т. 1-2 (издание 1809 г. считается отдельным); нет указаний на редкость (Stacks)
There is only part 2 in the Schneerson collection. Taklitor EPI: 0162175 (1816, vol. 1-2). Friedberg, Nun-799: 1st edition, in two parts, 1809-1816. NLI Sys.No. 1890670: 1816, v. 1-2 (edition of the year 1809 is considered to be separate); no indication of a rarity (Stacks)
Переплет темно-зеленого цвета, характерного для коллекции Шнеерсона; на корешке тисненые инициалы י"ש (Й. Ш.), означающие принадлежность Йосефу Ицхаку Шнеерсону. На титульном листе круглая черная печать цензуры 1836-1838 гг. с текстом по-русски: "Вилкомир . Рави . Давид ...", ниже неразборчивая черная овальная печать. Вертикально расположена цензорская запись коричневыми чернилами по-русски: "Сия книга... въ г. Стана? Вилкомирскаго уезда..." - и неразборчивая подпись цензора; Вилькомирский уезд принадлежал к Ковенской губ. Российской империи (ныне Литва, г. Вилькомир ныне Укмерге)
The binding is in a dark green coloration, which is typical of the Schneerson collection; there are embossed initials י"ש (Y. Sh.) on the root, meaning belonging to Yosef Yitzhak Schneerson. There is a round black stamp of censorship of 1836-1838 with the text in Russian: "Vilkomir. Ravi. David ... " on the title page, below is an illegible black oval stamp. The censorial record in brown ink in Russian located vertically:" This book ... in the city of Stan? Wilkomir county ... "- and the illegible signature of the censor; Vilkomir county belonged to the Kovno Gubernia of the Russian Empire (now Lithuania, Vilkomir, now Ukmerge)
Комментарии к разделу "Хошен мишпат" из Шулхан аруха. В двух частях. Ч. 2
Commentary on the order "Choshen mishpat" from Shulchan arukh. In two parts. Part 2
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
חדושים וביאורים על שלחן ערוך חשן המשפט, חידושים, חדושי הלכות, חידושי הלכות, פלפולים
BBK-кодЭ36-62,0
ЯзыкИврит
Места храненияOEM Ш 5/4
Электронный адрес Электронный ресурс