פני יהושע

יהושע העשיל בן יוסף מקראקא.
Экспресс-заказ фрагмента
יהושע העשיל בן יוסף מקראקא.
פני יהושע. - לבוב, 1860.
חלק ראשון: פני יהושע . חלק ראשון. - 1860. - [1], 1-39 л.


חלק ראשון: פני יהושע . חלק ראשון. - 1860. - [1], 1-39 л.
На титульном листе две печати: 1) овальная черная с текстом на иврите: ישראל יוסף שוב" בדענאבורג (пер.: "Исраэль Йосеф ш.у.б. бе-Динабург". Аббревиатура ш.у.б. значит "шохет у-водек", т.е. резник скота и инспектор кошерности мяса). 2) Овальная синяя печать с текстом на иврите и русском: ישראל יוסף ש"וב דדינאבורג . И. I. Рабкинъ, Динабургъ." (пер. иврита: "Исраэль Йосеф ш.у.б. де-Динабург").
The title page features two stamps: 1) the first one is oval with a text in Hebrew: ישראל יוסף שוב" בדענאבורג (trans.: "Israel Yosef sh.u.b be Dinaburg". Abbreviation sh.u.b. means "shokhet u-vodek", i.e. cattlemen and meat kosher inspector). 2) Oval blue stamp with text in Hebrew and in Russian: ישראל יוסף ש"וב דדינאבורג . Rabkin, Dinaburg." (Hebrew translation: "Israel Yosef sh.u.b. de-Dinaburg").
Респонсы к Шулхан аруху, т.е. ответы на различные галахические вопросы. Издание в двух частях с дополнением. Ч. 1
Responsa to Shulchan arukh - answers to halakhical questions. Edition in two parts with addition. P. 1
Религия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
הלכה, שאלות ותשובות על שלחן ערוך, על שולחן ערוך

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Заглавиеפני יהושע
Коллекции ЭК РГБ Коллекция Шнеерсона
Коллекции ЭБ РГБ Библиотека Шнеерсона
Дата поступления в ЭК РГБ 11.04.2012
Дата поступления в ЭБ РГБ 31.08.2013
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Выходные данныеלבוב, 1860
Томחלק ראשון: פני יהושע . חלק ראשון. - 1860. - [1], 1-39 л.
ПримечаниеНа титульном листе две печати: 1) овальная черная с текстом на иврите: ישראל יוסף שוב" בדענאבורג (пер.: "Исраэль Йосеф ш.у.б. бе-Динабург". Аббревиатура ш.у.б. значит "шохет у-водек", т.е. резник скота и инспектор кошерности мяса). 2) Овальная синяя печать с текстом на иврите и русском: ישראל יוסף ש"וב דדינאבורג . И. I. Рабкинъ, Динабургъ." (пер. иврита: "Исраэль Йосеф ш.у.б. де-Динабург").
The title page features two stamps: 1) the first one is oval with a text in Hebrew: ישראל יוסף שוב" בדענאבורג (trans.: "Israel Yosef sh.u.b be Dinaburg". Abbreviation sh.u.b. means "shokhet u-vodek", i.e. cattlemen and meat kosher inspector). 2) Oval blue stamp with text in Hebrew and in Russian: ישראל יוסף ש"וב דדינאבורג . Rabkin, Dinaburg." (Hebrew translation: "Israel Yosef sh.u.b. de-Dinaburg").
Респонсы к Шулхан аруху, т.е. ответы на различные галахические вопросы. Издание в двух частях с дополнением. Ч. 1
Responsa to Shulchan arukh - answers to halakhical questions. Edition in two parts with addition. P. 1
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Организация иудейской общины -- Талмудическое право -- "Шулхан Арух"
הלכה, שאלות ותשובות על שלחן ערוך, על שולחן ערוך
BBK-кодЭ36-62,0
ЯзыкИврит
Электронный адрес Электронный ресурс