תלמוד בבלי [Текст]

Карточка

תלמוד בבלי.

תלמוד בבלי [Текст] / עם פרש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם ... וגם הגהות ותיקונים מהגאון ... מוה’ ישעיה ברלין ... ואלה מוסיף ... הגהות ותיקונים מהרב ... אליהו מווילנא. - דיהרנפורט : בבית ובדפוס הרב הגדול החסיד המפורסם לשם ולהתהלה כבוד המנוח מוה' יוסף מייא. אונטער דירעקציאהן דוד שקלאווער ו נפתלי צבי, 1816 - 1821. - 37,5 см.
Вавилонский Талмуд с комментариями
Религия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда -- Гемара Вавилонская (Талмуд Вавилонский)

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Заглавиеתלמוד בבלי [Текст]
Дата поступления в ЭК 11.04.2012
Каталоги Коллекция Шнеерсон
Сведения об ответственностиעם פרש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם ... וגם הגהות ותיקונים מהגאון ... מוה’ ישעיה ברלין ... ואלה מוסיף ... הגהות ותיקונים מהרב ... אליהו מווילנא
Выходные данныеדיהרנפורט : בבית ובדפוס הרב הגדול החסיד המפורסם לשם ולהתהלה כבוד המנוח מוה' יוסף מייא. אונטער דירעקציאהן דוד שקלאווער ו נפתלי צבי, 1816 - 1821
Физическое описание37,5 см
ПримечаниеВавилонский Талмуд с комментариями
ТемаРелигия -- Иудаизм -- Священные книги. Источники иудаизма -- Талмуд -- Тексты Талмуда. Исследование, критика и толкование текстов Талмуда -- Гемара Вавилонская (Талмуд Вавилонский)
BBK-кодЭ36-250.98,0