ארשאנסקי, בער - א צונג : דערצײלונגען פאר עלטערע קינדער

ארשאנסקי, בער (1883-1945).
א צונג : דערצײלונגען פאר עלטערע קינדער / ב. ארשאנסקי ; צײכענונגענ אונ הילע פונעמ קינסטלער א. העפטער. - מאסקװע : מעלוכע-פארלאג דער עמעס, 1933. - 101, [3] с. : ил.; 18 см.

א צונג
880-04
אין בלױען קעסטעלע
880-05
א פארשטערטע יאנטעװ
880-06
דער שפיאן און דער שול הױף
880-07
א מײסע מיט א פעקל
880-08
דער ערשטער פארשלאג
880-09
א פעקעלע שמעקטאבאק
880-10
Язык : сборник рассказов для детей старшего возраста еврейского писателя СССР (1883-1945) на идише.
Филологические науки. Художественная литература -- Детская литература -- Мировая литература. Литература континентов, стран и народов -- Россия. СССР. Российская Федерация. Страны на территории СССР -- Произведения художественной литературы -- Произведения детской литературы России, СССР, Российской Федерации, стран на территории СССР -- Детская и юношеская литература отдельных народов России, СССР и стран на территории СССР -- Еврейская литература -- Литература после 1917 г. -- Для среднего и старшего школьного возраста -- Серии. Сборники. Собрания сочинений
Шифр хранения:
CVL Евр 12/354
CVL Евр 12/355

Marc21

Скачать marc21-запись
Скачать rusmarc-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеא צונג : דערצײלונגען פאר עלטערע קינדער
Коллекции ЕЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК 16.04.2016
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственностиב. ארשאנסקי ; צײכענונגענ אונ הילע פונעמ קינסטלער א. העפטער
Выходные данныеמאסקװע : מעלוכע-פארלאג דער עמעס, 1933
Физическое описание101, [3] с. : ил.; 18 см
Примечаниеא צונג
880-04
אין בלױען קעסטעלע
880-05
א פארשטערטע יאנטעװ
880-06
דער שפיאן און דער שול הױף
880-07
א מײסע מיט א פעקל
880-08
דער ערשטער פארשלאג
880-09
א פעקעלע שמעקטאבאק
880-10
Язык : сборник рассказов для детей старшего возраста еврейского писателя СССР (1883-1945) на идише.
ТемаФилологические науки. Художественная литература -- Детская литература -- Мировая литература. Литература континентов, стран и народов -- Россия. СССР. Российская Федерация. Страны на территории СССР -- Произведения художественной литературы -- Произведения детской литературы России, СССР, Российской Федерации, стран на территории СССР -- Детская и юношеская литература отдельных народов России, СССР и стран на территории СССР -- Еврейская литература -- Литература после 1917 г. -- Для среднего и старшего школьного возраста -- Серии. Сборники. Собрания сочинений
BBK-кодШ9(2)6=Е72я4
ЯзыкИдиш
Места храненияCVL Евр 12/354
CVL Евр 12/355