עטינגער, שלמה - משלים [Текст] : לידעלעך קלײנע מעשה'לעך אונ כתבות'לעך אײגענע אונ נאכגעמאכטע

Экспресс-заказ фрагмента
עטינגער, שלמה (1801-1856).
משלים [Текст] : לידעלעך קלײנע מעשה'לעך אונ כתבות'לעך אײגענע אונ נאכגעמאכטע / דר. שלמה עטטינגער. - צװײטע אױפלאגע. - ס״ט פטרבורג : הערױסגעגעבען דורך װ. עטטינגער, 1890 (דפוס װ. עטטינגער). - 254 с.; 17 см.

Басни, пословицы, песни, сказки еврейского писателя (1801-1856) на идише.
Филологические науки. Художественная литература -- Художественная литература. Литературоведение -- Мировая литература. Литература народов отдельных стран -- Литература России, СССР, Российской Федерации, стран на территории СССР -- Литература отдельных народов, живущих на территории СССР -- Еврейская литература -- Еврейская литература 19 в. -- 1-ая пол. 19 в. -- Произведения художественной литературы -- Сатира и юмор -- Отдельные жанры сатиры и юмора -- Басни
Детская литература
Шифр хранения:
CVL Евр 1/231

Marc21

Скачать marc21-запись

Показать

Описание

Автор
Заглавиеמשלים [Текст] : לידעלעך קלײנע מעשה'לעך אונ כתבות'לעך אײגענע אונ נאכגעמאכטע
Коллекции ЭК РГБ Каталог документов с 1831 по настоящее время
Дата поступления в ЭК РГБ 12.01.2019
Каталоги Книги (изданные с 1831 г. по настоящее время)
Сведения об ответственностиדר. שלמה עטטינגער
Изданиеצװײטע אױפלאגע
Выходные данныеס״ט פטרבורג : הערױסגעגעבען דורך װ. עטטינגער, 1890 (דפוס װ. עטטינגער)
Физическое описание254 с.; 17 см
ПримечаниеБасни, пословицы, песни, сказки еврейского писателя (1801-1856) на идише.
ТемаФилологические науки. Художественная литература -- Художественная литература. Литературоведение -- Мировая литература. Литература народов отдельных стран -- Литература России, СССР, Российской Федерации, стран на территории СССР -- Литература отдельных народов, живущих на территории СССР -- Еврейская литература -- Еврейская литература 19 в. -- 1-ая пол. 19 в. -- Произведения художественной литературы -- Сатира и юмор -- Отдельные жанры сатиры и юмора -- Басни
Детская литература
BBK-кодШ5(2=Е)51-675.6
Ш9(2)6=Е72-56
ЯзыкИдиш
Места храненияCVL Евр 1/231